fbpx

Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

H Megasoft καταδικάζει κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης από όποιον και αν προέρχεται και σε όποιον και αν απευθύνεται και δεν ανέχεται συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη και συμπεριλαμβάνουν τη βία.  Η Megasoft τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H Megasoft δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό, η Megasoft  προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού τρόπου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εταιρία μας προωθηθεί την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται ρητά και οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί δυναμικά και υπεύθυνα από την εταιρεία.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Α) Για τη Megasoft αποτελεί καθήκον η εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Η Megasoft:

α) εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία των εργαζομένων, η ιεραρχία, η θέση, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης των εργαζομένων. Παράλληλα, εκτιμά τους κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων της (όπως νεοπροσληφθέντες). Η εταιρία είναι στη διάθεση κάθε εργαζομένου και δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την παρεμπόδιση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αναφοράς σχετικά με περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Αντίθετα, θα παραλάβει και θα διερευνήσει  με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια την αναφορά ή την καταγγελία λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

β) λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς. Η εταιρία επιδιώκει τις καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της και ενθαρρύνει τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι βασική αξία. Η συνεργασία και το αξιοκρατικό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτα. Οι υπεύθυνοι τμημάτων έχουν υποχρέωση να αφουγκράζονται και να ελέγχουν για τυχόν σχετικά περιστατικά βίας και παρενόχλησης εντός του τμήματός τους, ενώ οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να διατηρούν μία καλή επικοινωνία με τους υφισταμένους τους. Η εταιρία φροντίζει, ώστε οι συνθήκες εργασίας να είναι κατάλληλες (φωτισμός, καθαριότητα, ασφάλεια του χώρου κτλ ) και φιλικές για όλους τους εργαζόμενους τηρουμένων, πάντα, των προβλεπόμενων νομοθετικών διατάξεων.

γ) προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού της για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης. Η εταιρία δε δείχνει καμία  ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και παρέχει στο προσωπικό της ενημέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές και σημεία για όλους, σχετικά με πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών.

δ) παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της εργοδότριας εταιρίας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία. Η εταιρία δεσμεύεται να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων της σχετικά με τα δικαιώματα και όλες τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ένα πρόσωπο που τυχόν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Τα δικαιώματα και οι νόμιμες δυνατότητες που έχει ένα θιγόμενο πρόσωπο περιλαμβάνουν τη δικαστική προστασία, την υποβολή καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, την αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη επίσης στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και την καταγγελία  προς το αρμόδιο όργανο της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Η εταιρία ενημερώνει τους εργαζομένους της για τις διαδικασίες καθώς και για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές.

ε) ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία τον κο. Κονταργύρη Γρηγόρη. Είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων, ώστε να ενημερώσει και να καθοδηγήσει σε θέματα σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης ή σχετική καταγγελία. Η  πρόσβαση των εργαζομένων στον / στην υπεύθυνη είναι ελεύθερη και άμεση.

στ) φροντίζει για την ουσιαστική προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.  Η εταιρία ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους της  και πρόθεσή της είναι να το δείχνει έμπρακτα και όχι θεωρητικά. Επομένως υποστηρίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία την παραπάνω κατηγορία εργαζομένων, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί για τέτοια περιστατικά με αίτημα του εργαζόμενου, θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Η Megasoft θα προβεί σε όλες τις δυνατές ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με σκοπό την υποστήριξή του στην εκτέλεση της εργασίας του και την ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) Δίαυλοι επικοινωνίας - αρμόδια πρόσωπα: Υπεύθυνος στην Megasoft A.E. για να δέχεται, να εξετάζει και να διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης είναι ο κος Κονταργύρης Γρηγόρης και οι εργαζόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν είτε διά ζώσης με επίσκεψη στο γραφείο του, είτε τηλεφωνικά στο εσωτερικό: 209 είτε με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο κος  Κονταργύρης Γρηγόρης  ενημερώνει τον θιγόμενο για τις δυνατότητες που έχει και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

β) Ο υπεύθυνος ενεργεί άμεσα και προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Η εταιρία και ο υπεύθυνος διαχείρισης  των περιστατικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν διακριτικά, αμερόληπτα και να τηρούν εμπιστευτικότητα προστατεύοντας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγονται.

γ) Η εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του θιγόμενου απαγορεύοντας ρητά τυχόν αντίποινα σε βάρος του. Η εταιρία απαγορεύει ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού. Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να προβαίνουν στην καταγγελία περιστατικού βίας και παρενόχλησης που έχουν υποστεί και θα τους υποστηρίξει με κάθε τρόπο στα πλαίσια των υποχρεώσεών της. Η εταιρία δεσμεύεται να αντιμετωπίσει με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης, ενώ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί τέτοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

δ) Η εταιρία, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο και τον θιγόμενο, θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και θα εκτιμήσει τη βαρύτητα του περιστατικού. Όσο η έρευνα διαρκεί και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην εταιρία, η εταιρία μπορεί, μεταξύ άλλων, να αλλάξει θέση σε εργαζόμενο ή να τροποποιήσει το ωράριο εργασίας του, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι πράγματι συνέβη περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, η εταιρία μπορεί να προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες όπως είναι η  σύσταση συμμόρφωσής του, η αλλαγή θέσης ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του με την εταιρία.

ε) H Megasoft συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η εταιρία καθώς και ο υπεύθυνος για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς τον σκοπό αυτόν, μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019.

Όλοι οι εργαζόμενοι στη Megasoft οφείλουν να συμμορφωθούν με την παραπάνω πολιτική. Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Megasoft είτε εκτός, είτε με δια ζώσης παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies.
Περισσότερες Πληροφορίες Ναι